BusinessVize.cz

Management Organizace Malý slovníček velkých manažerských pojmů

Reklama

Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení?
Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

Malý slovníček velkých manažerských pojmů

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 41
NejhoršíNejlepší 

Aktualizováno: Řada českých manažerů velice ráda využívá anglických termínů. Někteří tuto disciplínu dovedli až ad absurdum a už se skoro ani jinak nevyjadřují. Nejinak je tomu v případě uvádění popisu pracovních pozic. Přinášíme vám proto malý slovníček těch nejpoužívanějších a nejzažitějších anglických termínů v českém prostředí.

Pracovní pozice

Velkou skupinu anglických termínů v českých firmách tvoří již tradičně názvy pracovních pozic. Ty sem prapůvodně po Revoluci přinesly nadnárodní společnosti, u kterých však tyto názvy měly často poněkud jiný význam vztažený k právním předpisům a organizačním strukturám využívaných v jejich domovské zemi.

Account (Manager) – Člověk, který figuruje v dané firmě jako hlavní kontaktní osoba pro daného zákazníka. Jeho úlohou je řídit (proto onen manager) vztah jeho zaměstnavatele s daným zákazníkem. No a proto, že platby ze všech transakcí, které se firma s daným zákazníkem uskuteční, přijdou obvykle z jednoho bankovního účtu (anglicky banking account), říká se v angličtině takovémuto člověku Account Manager. Je to totiž člověk, kteří je zodpovědný za všechny platby, které přijdou z daného účetu.

Associate – Původní anglický význam tohoto slova je společník (celosvětově známá je například společnost J. D. Power and Associates). V tomto významu se však v ČR slovo Associates téměř nevyužívá. Výjimkou jsou pobočky nadnárodních společností jako například Stevenson and Associates. Associate je mnohem častěji používán jako označení pozice v hierarchii u firem využívajících Cravath systém. Ten sám o sobě pochází z prostředí advokacie, takže Associaty potkáte velice často právě tam. Obvykle je to poslední pozice před tím, než se daný člověk stane Partnerem (viz dále). V ČR se pojem Associate však občas používá i u firem, které Cravath systém nemají. V takovém případě naznačuje, že daný člověk v daném oboru už nějakou dobu pracuje.

Board – v ČR to bývá označení buď pro představensto anebo pro vedení společnosti. V původním významu je to zkrácené označení pro radu ředitelů, která se v našem právním systému nevyskytuje. Board se však využívá i ve významu zasedání představenstva – např. „Zítra máme board.“

CEO – Chief Executive Officer je v původním významu výkonný člen rady ředitelů pověřený vedením společnosti. V ČR se tak označuje téměř libovolný nejvýše postavený (chcete-li generální) ředitel nebo jednatel společnosti.

CFO – Chief Financial Officer, finanční ředitel; často se používá také označení Financial Manager

CMO – Chief Marketing Officer, ředitel pro marketing; často se používá i označení Marketing Manager

COO – Chief Operations Officer, objevuje se zejména ve velkých korporacích, kde CEO řeší strategické otázky a středně- a dlouhodobý horizont chodu společnosti a COO se stará o každodenní fungování firmy. V ČR se občas používá označení provozní ředitel.

CTO – Chief Technical Officer, technický ředitel

EVP, MVP, VP – Executive Vice-President, Managing Vice-President, Vice-President neboli (výkonný) viceprezident společnosti. V ČR tato pozice nemá příliš právní oporu. Obvykle se tak označuje manažer, který je členem představenstva společnosti anebo který je jednatelem, který se však bezprostředně nestará o podpisy smluv a nemá hlavní slovo při rozhodování (typicky jednatel-majitel s menšinovým podílem). Někdy se toto označení využívá i pro členy top managementu vyjma CEO. Kupříkladu ale v českém T-Mobile je velký rozdíl v tom, jestli je někdo EVP (člen top managementu) nebo VP. VP je totiž v T-Mobile CZ členem středního managementu.

Exec(utive Assitant) – v přímém překladu je to výkonný asistent. V praxi je to ta nejnižší pracovní pozice ve firmě, je to ten člověk, který dělá většinu práce. Jeho úkolem je plnit úkoly nadřízených a nemá žádnou rozhodovací pravomoc. Často není ani oprávněn přímo komunikovat s klientem.

General Manager – správný anglický překlad českého výrazu generální ředitel. Český generální ředitel totiž rozhodně není CEO a s ohledem na náš obchodní zákoník ani být nemůže, tedy pokud není ředitelem organizační složky britské, irské, kyperské nebo maltské společnosti.

Junior Manager – obvykle označuje pozici člověka v (nej)nižších úrovních managementu, který daný post zastává méně než rok (potažmo někde méně než 2 nebo 3 roky).

Managing Director – Alternativní označení pro ředitele společnosti. Byť by v angličtině bohatě stačilo označení Director, tak Managing Director zní víc „cool.“

Managing Partner – Označení nejvýše postaveného partnera u společností aplikujících Cravath systém (viz též Associate). V těchto společnostech může být českým označením této pozice také generální ředitel.

Partner - U společností aplikujících Cravath systém (viz též Associate) se jedná o (nej)výše postaveného manažera, který v hiearchii pracovních pozic stojí vysoko nad ostatními zaměstnanci. V ČR se nicméně označení partner používá i ve firmách, které Cravath systém neaplikují, a to obvykle u společností s ručením omezeným pro zaměstnance nebo jednatele, který je zároveň spolumajitelem firmy.

PM/Project Manager – projektový manažer

Prezident – V ČR se toto označení používá jen výjimečně, a to pro generálního ředitele. Nejčastěji se s ním však v Česku setkáte u nejrůznějších profesních organizací, asociací apod. Úsměvné je, že zatímco řada firem v ČR má běžně vice-prezidenty, tak prezidenta nemají. Firmu vede CEO.

Sales Manager – obchodní ředitel

Senior Manager – viz také Junior Manager. Jedná se o člena nižšího a středního managementu, který svoji pozici zastává již několik let/má za sebou mnoho let praxe.

Speaker – přednášející na konferenci, přímý překlad z angličtiny.

Pracovní termíny

Audience – publikum, překlad z angličtiny, který lehce ignoruje český význam slova audience. Používá se například ve větách: Přednáška pro malou audienci (tj. malé množství posluchačů/malé publikum).

Budget - rozpočet, což je také přímý překlad z angličtiny.

Call/Confcall – telefonický hovor/konferenční hovor

Closing – výraz pro uzavření smlouvy, transakce nebo projektu. Často se používá v oblasti služeb (zejména právních).

CV – Curriculum Vitae neboli latinsky a zároveň také anglicky životopis, čte se jaké „síví“ potažmo familiárněji „sívíčko“

Čeknout – z anglického to check neboli ověřit si

Deal – nejvýstižnější jeden z možných překladů tohoto slova a to je kšeft. V češtině se však využívá i ve významu nabídka, a to obvykle konkrétní nabídka obsahující i celkovou cenu, kterou zákazník již přijal. Používá se ve větách jako „Byl to super deal“ neboli „Byl to skvělý kšeft“ anebo z pohledu zákazníka „Byla to skvělá nabídka.“

Dédéčko – počeštění anglické zkraty DD pro Due dilligence, což je termín používaný obvykle v oblasti práva nebo financí označující dlouhodobý proces celkového průzkumu a shánění podkladů k určité transakci. Cílem tohoto procesu je shrnout a ověřit všechna klíčová fakta důležitá pro finální rozhodnutí. Pokud si tedy například někdo bude kupovat společnost Sazka, provede se Due dilligence, která popíše skutečné majetkové vztahy, pohledávky a závazky společnosti vůči všem stakeholders apod. Na základě provedeného DD se pak kupující rozhodne, zda Sazku koupí či nikoliv a případně za jakých podmínek.

Draft/Nadraftovat – Jako draft se označuje pracovní verze dokumentu, je to de facto přímý překlad původního anglického významu. Nadraftovat pak znamená připravit draft.

Dropnout – z anglického to drop neboli upustit. Když něco dropnete, tak danou aktivitu zrušíte nebo od ní upustíte (viz také skrečovat).

Feeling – pocit, např. „Měl jsem z toho takovej divnej feeling,“ neboli „Měl jsem z toho špatný pocit, nezdálo se mi to.“

Fokus - z anglického focus neboli zaměření se, či koncentrování se na. Když někdo hovoří o focusu, odkazuje tím na Porterovu generickou strategii zacílení. Pravda je ovšem taková, že málokdo z těch, kteří o "fokusu" hovoří tohle tuší. Celkově vzato se však větami typu: "Nejdůležitější je fokus" říkají, že: "Nejdůležitější je pořádně se soustředit na jednu věc."

Home Office – práce z domova. Používá se ve větě jako: „Dneska mám Home Office,“ neboli „Dnes pracuji z domova.“

HR – Human Resources neboli v překladu lidské zdroje. Někdy se také používá pro označení oddělení lidských zdroj nebo pro celý obor personalistiky.

Keynote – úvodní přednáška konference, kterou často přednáší významná osobnost nebo odborník.

Kontrakt – smlouva

Kontraktor – člověk pracující pro firmu externě, na smlouvu, nebo též smluvní dodavatel

Launch - uvedení produktu na trh.

Leave (čte se líf) – neplacené volno, například study leave (studijní volno), sick leave (neplacené volno pro nemoc, nikoliv tedy nemocenská)

Nabriefovat – je termín pocházející původně z letecké hantýrky. Briefing je úkon, při kterém se piloti před misí nebo letem seznámí s klíčovými úkoly a okolnostmi jejich mise. Tentýž význam má nabriefování i ve světě businessu. Jde o to ve stručnosti seznámit člověka s klíčovými informacemi o dané transakci, produktu apod. Typicky se využívá např. ve větě: „Potřebuju na zítra nabriefovat,“ tj. „Potřebuji od tebe, aby si mě seznámil se všemi důležitými fakty, které potřebuji pro zítřejší jednání.“ Briefování tak mají na starosti obvykle produktoví specialisté, projektoví manažeři a Account manažeři ve vztahu k členům top managementu, obchodníkům nebo PR manažerům.

Nakontraktovat – připravit potažmo uzavřít smlouvu se subdodavateli, obvykle výlučně pro danou zakázku.

Offer – nabídka, obvykle ještě k podrobnějšímu jednání

Oportunita - obchodní příležitost, z anglického slova oportunity.

Pajplajna – z anglického pipeline neboli potrubí, ale také linka a v přeneseném významu taky plán, obvykle přesný plán tržeb v čase. Používá se ve významu: „Podívám se do pajplajny, kolik toho ještě musíme udělat,“ neboli „Podívám se na plán, jaký objem tržeb nám zbývá do jeho splnění.“

PR Public Relations neboli řízení vztahů s veřejností. V ČR se obvykle využívá pro označení oddělení pro komunikaci nebo jeho aktivit. (viz samostatný článek)

Skrečovat – sportovní termín pro anulování zápasu, v businessu se používá pro okamžité přerušení dalších aktivit nebo také stažení nabídky.

Validovat – přímý překlad anglického to validate neboli potvrdit (platnost).

Vertikála – průmyslové odvětví. Výraz vertikála naráží na tzv. horizontální a vertikální členění trhu, kde horizontální členění je například na velké, střední a malé firmy, zatímco vertikální členění je např. na potravinářské, strojírenské, výrobní atd. podniky. Vertikála pak představuje právě jedno odvětví.

Workflow – pevně stanovený systém pro průchod požadavku nastavenými procesy. Například workflow faktur označuje fakt, že existuje pevně stanovený proces, jak se má s každou fakturou ve firmě nakládat. Tj. například účtárna přijme fakturu, účetní ji na základě jména na faktuře nebo jména zákazníka přidělí příslušnému zaměstnanci k autorizaci, ten ji nechá autorizovat svého nadřízeného a ten ji předá zpět na účtárnu autorizovanou k proplacení. Používá se ve větách jako například: „Musí to u nás nejdřív projít nějakým workflow,“ „Nevím, jak pro to máte ve firmě nastavené workflow,“ apod.

Zmanagovat – v českém překladu též „vošéfovat,“ v praxi se dá přeložit jako „nějak zařídit“

Zprocesovat – vyjadřuje fakt, že daná věc musí projít standardními procesy. Pokud se tak například řekne: „Musíme tu nabídku už konečně nějak zprocesovat,“ znamená to, že někdo kompetentní tu nabídku musí připravit, poslat ji ke schválení příslušnému kompetentnímu manažerovi a po její autorizaci ji předložit tomu, komu je určena.

Pokud vás napadají nějaké další termíny, na které jsme zapomněli anebo které chcete osvětlit, nebojte se je přidat do diskuse pod článkem.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Share/Save/Bookmark