BusinessVize.cz

Management Organizace Metodika řízení rizik a řešení bezpečnosti práce. Inspirujte se u odborníků a nechte váš byznys růst

Reklama

Jsou vaši zaměstnanci v práci a v životě spokojení?
Spokojení zaměstnanci jsou kreativnější, o 12 % produktivnější a zvyšují tržby! POMŮŽEME VÁM S HR 2.0

Metodika řízení rizik a řešení bezpečnosti práce. Inspirujte se u odborníků a nechte váš byznys růst

Email Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 

Reklama: Možná si na první pohled řeknete, jak souvisí bezpečnost práce s řízením obchodních nebo třeba finančních rizik ve vaší firmě, nicméně oněch společných bodů je více, než by se mohlo na první pohled zdát. Řízení firemních rizik je totiž velmi oblíbenou mantrou všech možných příruček nebo kurzů efektivního managementu firmy a pod tímto slovním spojením se v poslední době skrývá prakticky cokoliv, co nějak souvisí s vedením firmy jako takové.

Existuje ovšem několik skupin lidí, pro které jsou činnosti spojené s řízením rizik prakticky denním chlebem, a jsou to právě dodavatelé služeb BOZP, kteří nám v tomto případě mohou být vzorem i pro náš vlastní management rizik. Jakým způsobem se při sestavování dokumentace bezpečnosti práce inspirovat pro zefektivnění řízení vaší firmy si ukážeme v následujícím článku.

Dokumentace BOZP nejenom jako zákonná povinnost

Při uvažování o dokumentaci BOZP bychom neměli zapomínat na to, že se sice jedná o povinnost danou přímo zákoníkem práce, nicméně v rukou odborníků může tato aktivita představovat první vzorový případ efektivního řízení rizik ve vaší firmě. Na rizika bezpečnosti práce a jejich řízení má totiž spousta dodavatelů těchto služeb velmi propracované a funkční metodiky, které jsou s jistými obměnami použitelné i např. při plánování cashflow, náboru zaměstnanců nebo třeba obchodní expanze v rámci trhu. Jde v zásadě o jedno a totéž uvažování, tedy jak zmapovat a zabránit rizikům v daném prostoru či na daném pracovišti, ať už se týkají přímo bezpečnosti zaměstnanců nebo třeba zabezpečení hladkého průběhu složitějšího projektu.

Přínosy, které dobře zpracovaná dokumentace BOZP může dané firmě nabídnout, již byly prokázány množstvím nejrůznějších studií a výzkumů, ve kterých je dominujícím faktorem zejména přínos, co se týče menší úrazovosti na pracovišti, popř. zlepšení efektivity výkonu práce díky opatřením v oboru ergonomie práce. My se však podíváme na tyto přínosy ještě z hlediska efektivního managementu, a ty nejlépe pochopíme, když si celou dokumentaci BOZP a způsob jejího sestavení trochu popíšeme.

Jak vypadá kvalitně sestavená dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP mívá určité povinné součásti, jejich přítomnost na pracovišti a dodržování kontrolují orgány státní správy, zejména Inspektorát bezpečnosti práce. Pro každou ze složek platí trochu jiná pravidla, co se týče její aktualizace a práce s ní. Jsou to zejména tyto části:

  • Registr rizik
  • Kategorizace prací
  • Pracovnělékařská péče
  • Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Traumatologický plán a plán první pomoci
  • Dokumentace k OOPP
  • Pravidelné revize strojů, regálů apod.
  • Provozní dokumentace
  • Školení zaměstnanců v BOZP

Pojďme si nyní jednotlivé složky rozebrat a podívat se na to, jak nás mohou inspirovat při vyhledávání a zvládání vlastních podnikatelských rizik.

Audit BOZP

Všechny složky dokumentace BOZP  mají za účel zejména zmapovat všechna možná rizika bezpečnosti práce na daném pracovišti a zároveň prezentovat způsoby, jakým tato rizika zvládat. K tomu, aby byly tyto dokumenty sepsány správně a přesně, slouží základní procedura nazvaná audit BOZP. Při auditu BOZP si ten, kdo dokumentaci BOZP sestavuje, projde celé pracoviště ve všech jeho úsecích, promluví si s jednotlivými vedoucími pracovníky, zkontroluje si nejrůznější značení, sepíše seznam strojů či jiného pracovního vybavení a sestaví v zásadě kompletní přehled činností, které se v dané společnosti vykonávají.

Analogicky můžete postupovat i vy, co se týče řízení vašich vlastních rizik. Vezměte tento způsob provedení auditu jako vzor a předtím než začnete jednotlivá rizika sepisovat či vyhodnocovat, tak si projděte, ať už skutečně či virtuálně, jednotlivé činnosti, které se váží k výkonu dané práce. Řešíte např. management rizik obchodního oddělení? Sepište si nejprve seznam činností, které vykonávají vedoucí pracovníci obchodu, key account manageři a postupujte v hierarchii dolů k řadovým zaměstnancům obchodu. Samotný seznam pak zkonzultujte s vedoucím daného úseku a máte jednoduchý audit za sebou.

Registr bezpečnostních i jiných rizik

Základním dokumentem bezpečnosti práce ve firmě bývá tzv. registr rizik, pro který jsou získávány podklady zejména auditem BOZP. Registr rizik není v zásadě nic jiného než přehledná tabulka popisující jednotlivá rizika a způsob, jakým je zvládat. S registrem rizik byste po jeho dokončení měli dle zákona povinné seznámit všechny zaměstnance a přes jeho často zdánlivou banalitu (riziko: pád nářadí pracovníkům na lešení nebo lávkách – řešení: poučení zaměstnanců, dobré upnutí nářadí a nošení pracovních přileb) je nutné tyto zásady opakovaně připomínat a dohlížet na jejich plnění. Registr rizik také musí být pravidelně doplňován a aktualizován, jelikož se s průběhem činnosti dané firmy stále objevují nová a nová rizika.

Pokud tedy zůstaneme u našeho příkladu obchodního oddělení, můžeme z auditu jeho činností, který jsme provedli v předchozím kroku zjistit, jaká jsou aktuálně hrozící i dlouhodobá rizika pro celé oddělení. Na začátku vám na podobný management rizik postačí tabulka v Excelu, do které si v jednom sloupci zapíšete jednotlivá rizika a v druhém způsoby jejich zvládání. Pokud si u některého bodu nejste jisti, pak určitě opět přizvěte na konzultaci vedoucí pracovníky jednotlivých úseků. Následně nezapomeňte s tímto soupisem seznámit všechny, kterých se tato rizika mohou týkat, aby tito pracovníci byli jasně poučeni o tom, jak zvládat některá vážnější rizika, jako např. rizika elektronické bezpečnosti a práci s citlivými daty. V momentě, kdy totiž váš zaměstnanec udělá v této problematice chybu a vaší firmě vznikne ztráta, budete se v dalším řízení velmi obtížně zbavovat spoluodpovědnosti, pokud jasně neprokážete, že zaměstnanec o daném riziku věděl a byl poučen o tom, jak se chovat, aby k němu nedošlo.

Revize OOPP, strojního zařízení, školení BOZP a další součásti

Podobně, jako jsme pracovali s registrem rizik, se můžeme takto inspirovat také u dokumentů k ochranným pracovním prostředkům, strojnímu zařízení i k povinným školením BOZP či lékařským prohlídkám. Nic nám totiž nebrání podrobně sepsat termíny a platnosti certifikátů pro odborné pracovníky, jako jsou specializovaní řemeslníci, programátoři, bezpečnostní experti, či jiní důležití zaměstnanci, u kterých se počítá s pravidelným školením. Revize strojních zařízení vás zase může inspirovat k naplánování pravidelných revizí harddiskových úložišť nebo zálohovacích zařízení či jiné pravidelně vyhodnocované kontrole klíčových technických zařízení. V každém takovémto případě je velmi důležité, aby daná rizika, činnosti a jejich vyhodnocení byla srozumitelně zformulovatelná a řešitelná. V momentě, kdy je jeden bod rizika příliš komplexní a je tím narušena jeho srozumitelnost, doporučujeme takový úkol rozdělit na další podúkoly a to do takové doby, dokud nebudou všechny body zcela jasné.

Pravidelná práce s dokumentací BOZP a práce s riziky

V momentě, kdy vám kvalitní dodavatel služeb BOZP sestaví přehlednou a hezky vypadající dokumentaci BOZP (v některých případech dodá i její verzi ve vlastním webovém rozhraní, jako např. společnost CRDR s.r.o.) sice máte za sebou první a velmi důležitý krok, ale nemáte zdaleka vyhráno. Management rizik BOZP je totiž podle zákoníku práce dlouhodobá a v zásadě nikdy nekončící činnost, a proto je nutné s dokumentací BOZP pravidelně pracovat. Každý nový nebo přeřazený zaměstnanec se musí seznámit se základními předpisy a směrnicemi z dokumentace, do požární knihy je nutné zapisovat povinné revize protipožárního vybavení, do knihy úrazů zase jednotlivé pracovní nehody a takto podobně se postupuje i u dalších součástí celé dokumentace.

Stejně jako totiž není dokumentace BOZP pouze šanonem, který se zařadí do přihrádky a tam vyčká, jestli si o něj řekne Inspektorát bezpečnosti práce, tak i s vašimi dokumenty mapujícími rizika je nutné pravidelně pracovat. Pro tento účel vám nejlépe poslouží různé aplikace, kterých je na současném trhu nepočítaně, a to ve všech možných cenových relacích a stupních komplexnosti. Velmi oblíbené jsou např. programy HSEQ nebo RiskGap, z českých potom BOZP-SYSTEM, Attis nebo řešení společnosti OneSoft. Nic ovšem nenahradí práci s těmito daty v pravidelně organizovaných pracovních skupinách, které se budou ze své iniciativy podílet na aktivním vyhledávání a řízení rizik ve všech činnostech dané společnosti. Uvidíte, že pravidelná 30–50 minut dlouhá schůzka, která stručně probere aktuální stav managementu rizik, vám dá výrazně větší vhled do činností vaší společností a zjednoduší její řízení.

Řízení rizik se vždy vyplatí

Při dobrém zvládání rizik BOZP, ale vlastně kterýchkoliv jiných, poznáte jejich přínos již v řádu několika měsíců. Stačí si ostatně jenom spočítat kolik, stojí v nákladech na nemocenskou jeden zraněný pracovník, co následně stojí jeho náhrada, jak draze vás vyjde zaškolení nového zaměstnance a jak dlouho budete muset čekat, než bude nově zaškolený zaměstnanec fungovat se stejnou produktivitou jako jeho předchůdce. Z těchto důvodů je vhodné mít zpracovanou dokumentaci bezpečnosti práce co možná nejpřesněji, abyste se skutečně mohli vyhnout většině rizik, které vašim zaměstnancům hrozí.

Proto je dobré veškeré procedury spojené s vytvářením dokumentace BOZP svěřit odborníkům v oboru, jako je již výše zmíněná společnost CRDR s.r.o., která nejenže disponuje experty na otázky bezpečnosti práce, ale zároveň připravuje pro své klienty krom papírových verzí jednotlivých dokumentů jejich přehlednou elektronickou podobu v efektivně provázaných systémech, díky kterým zvládnete správu všech složek BOZP ve vaší firmě přes počítač, tablet i chytrý telefon. Krom těchto softwarových možností oceňují zákazníci CRDR také bezchybný servis a pravidelný dohled společnosti nad všemi lhůtami a termíny, které souvisí s problematikou BOZP.

Pokud se tedy v otázce BOZP rozhodnete spolupracovat s odborníky, určitě doporučíme jim nenápadně koukat pod ruce při jednotlivých procedurách vyhledávání a řízení rizik, jelikož se dozvíte mnoho užitečných pravidel a postupů, které budete moci následně aplikovat i v řízení vaší firmy.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Share/Save/Bookmark