Ukazatelé likvidity

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 39
NejhoršíNejlepší 

Ukazatelé likvidity patří do skupiny tzv. poměrových ukazatelů, které vám jednoduchým nahlédnutím do rozvahy a výkazu zisku a ztráty umožní základní analýzu stavu dané skupiny ukazatelů u vybrané společnosti. Ukazatelé likvidity se přitom zaměřují na schopnost společnosti krátkodobě dostát svým závazkům, v případě vzniku neočekávaných problémů.


Pro registrované uživatele: V sekci Pro registrované/Ke stažení naleznete výpočetní tabulku pro automatický výpočet ukazatelů likvidity. Stáhnout si ji můžete zde. Neregistrovaní uživatelé se mohou bezplatně registrovat na této stránce.


Co je to likvidita

Likvidita je ekonomický termín používaný v několika významech. Hodnotí se jak u ekonomických subjektů jako takových (právě pomocí níže zmíněných poměrových ukazatelů), ale může se hodnotit i pro konkrétní aktiva. V tom prvním případě lze likviditu definovat jednoduše jako schopnost ekonomického subjektu dostát svým závazkům prostřednictvím jejich úhrady v peněžních prostředcích. V tom druhém případě se o likviditě hovoří coby o schopnosti v krátkém období proměnit hodnocené aktivum v peněžní prostředky. V tomto článku se však budeme zabývat pouze hodnocením likvidity ekonomického subjektu, konkrétně tedy právnické osoby, na základě analýzy poměrových ukazatelů vycházejících z rozvahy a výkazu zisku a ztráty (VZZ) veřejně dostupných pro každou obchodní společnost registrovanou v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR ve Sbírce listin. Velice dobrou definici likvidity také dává doc. Scholleová (viz [2]), která říká, že: „Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky.“

Běžná likvidita (Current Ratio)

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. Tento ukazatel nám tedy říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se liší v závislosti na autorovi. Někteří autoři uvádějí jako optimum 1,8 až 2,5, jinde je pro průmyslové podniky uváděná hodnota 1,5 coby akceptovatelná. Zcela zjevně je problematická hodnota menší než 1, která ukazuje na to, že krátkodobé závazky není možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo z prodeje dlouhodobého majetku. Obecně lze říci, že čím stálejší jsou příjmy firmy a čím jistější jsou zdroje jejich příjmů (např. pomocí rámcových smluv se zákazníky), tím může být hodnota běžné likvidity blíže jedné.

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio)

Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování chodu firmy a zároveň coby artikl, který často není možné pohotově přeměnit na peněžní prostředky. U společností, které se zabývají službami, je proto pohotová likvidita téměř identická jako běžná likvidita. U výrobních podniků se naopak tato hodnota může poměrně podstatně lišit. Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1 a 1,5.

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio)

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek – tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,5.

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky

Použitá literatura a další zdroje

[1] SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 475 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-892-4.

[2] SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. [s.l.] : Grada Publishing, a. s., 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9.

[3] Wikipedia : Likvidita [online]. 2009 [cit. 2009-12-15]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Likvidita>.

[4] KENNON, Joshua. About.com: Investing for beginners : The Current Ratio [online]. 2009 [cit. 2009-12-15]. Dostupný z WWW: <http://beginnersinvest.about.com/od/analyzingabalancesheet/a/current-ratio.htm>.

Joomla SEO powered by JoomSEF
Share/Save/Bookmark